De website Zwerfvuil.net is een initiatief van Proper Strand Lopers vzw

Deze regeling is van toepassing op de website van Zwerfvuil.net. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.

Gebruik van de website

Zwerfvuil.net streeft ernaar dat alle informatie op de website zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als informatie op Zwerfvuil.net hieraan niet beantwoordt, dan meld je dit via info@zwerfvuil.net. We doen al het mogelijke om onjuistheden zo snel mogelijk recht te zetten.

Zwerfvuil.net spant zich in om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen, maar kan niet garanderen dat de website of andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Zwerfvuil.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

Bescherming van persoonsgegevens

Zwerfvuil.net hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Hoe we omgaan met jouw privacy kan je lezen in onze privacyverklaring.

De spelregels voor reacties

Zwerfvuil.net houdt van debat. We moedigen lezers aan om een reactie te plaatsen. Maar discussies ontsporen soms. Daarom deze spelregels: Blijf bij het onderwerp, onderbouw je reactie, speel op de bal en niet op de man, let op spelling en taalgebruik.

Zwerfvuil.net aanvaardt geen anonieme reacties. Wie reageert geeft naam, achternaam en e-mailadres op. Enkel naam en achternaam worden gepubliceerd. Reacties onder een schuilnaam worden niet weerhouden.

Ook online moet je de wet naleven. Lezers die een reactie plaatsen, respecteren dus de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers, seksistisch van aard zijn of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie. Wie reageert, respecteert de intellectuele rechten, zoals auteursrechten van derden of van Zwerfvuil.net.

Zwerfvuil.net publiceert geen reacties met gescheld en haatdragende taal. Ook weren we zinnen in hoofdletters (schreeuwen in internettermen), hyperlinks met reclame of die oproepen tot actie en persoonlijke aanvallen, beledigingen en bedreigingen.

Reacties zijn beknopt, maximaal 1.000 tekens. Ze zijn bedoeld ter ondersteuning of weerlegging van de gepubliceerde bijdrage, niet om louter de eigen werking in beeld te brengen. Meer uitgebreide reacties kan je voorleggen voor de rubriek ‘Opinie’.

Zwerfvuil.net modereert de reacties. De moderator toetst elke reactie aan de spelregels. De moderator kan reacties inkorten, verwijderen of weigeren. De moderator moet hierover niet communiceren.

Zwerfvuil.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan de reactie verbonden zijn.

Auteursrecht

Redactionele bijdragen binden enkel de auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De verantwoordelijkheid en auteursrechten voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Alle artikels die door Zwerfvuil.net gepubliceerd zijn, kunnen met duidelijke bronvermelding door andere organisaties overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt of verspreid worden, met uitsluiting van elke vorm van commercialisatie of exploitatie onder derden. Vraag vooraf goedkeuring aan Zwerfvuil.net, via info@zwerfvuil.net.

Het staat Zwerfvuil.net vrij om al dan niet een positief gevolg te geven aan de vraag tot overname of reproductie.

Zwerfvuil.net geeft de bezoeker van deze site de toelating om bijdragen te delen, te kopiëren, af te drukken en te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van commercialisatie of exploitatie onder derden is uitdrukkelijk verboden.

Voor het overnemen van de beelden, foto’s en video’s is de overnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een licentieovereenkomst met de eigenaar van deze beelden, foto’s of video’s.

Commercieel gebruik

Commercieel gebruik van de website is verboden. De inhoud van de website mag niet gebruikt worden voor commercieel gewin.

Hyperlinks en verwijzingen

Zwerfvuil.net bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Dit betekent niet noodzakelijk dat Zwerfvuil.net deze websites aanbeveelt of met de inhoud akkoord gaat.

Zwerfvuil.net beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oostende, onverminderd het recht van onze organisatie om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door Zwerfvuil.net gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen melden kan via info@zwerfvuil.net.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.zwerfvuil.net.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Zwerfvuil.net is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerkingsverantwoordelijke van Zwerfvuil.net is bereikbaar via info@zwerfvuil.net

Persoonsgegevens die wij verwerken?

Zwerfvuil.net verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We verzamelen uitsluitend de gegevens die we nodig hebben. Zwerfvuil.net verwerkt volgende persoonsgegevens:

Nieuwsbrief:

E-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief. Zwerfvuil.net werkt met Mailchimp voor het beheren van de abonnees en de verzending van de nieuwsbrief. Mailchimp respecteert de Belgische en Europese privacyregels.

Reacties:

Voor het insturen van een reactie hebben we je naam, voornaam en e-mailadres nodig. Bij het insturen van een reactie wordt je IP-adres geregistreerd. Anonieme reacties worden niet weerhouden. Je naam wordt weergegeven bij de reactie, het e-mailadres niet. Het e-mailadres gebruiken we om je een bericht te kunnen sturen wanneer je reactie goedgekeurd werd. De moderator kan via mail contact opnemen om de inhoud van de reactie te bespreken, bijvoorbeeld met de vraag om het taalgebruik aan te passen of met de vraag voor een interview of opiniebijdrage.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwerfvuil.net neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Zwerfvuil.net tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Zwerfvuil.net bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegelaten en dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden?

Zwerfvuil.net verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden respecteren de Europese en Belgische

privacyregels.

Je gegevens worden nooit aan derden verkocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken?

Zwerfvuil.net gebruikt technische en functionele cookies. We gebruiken enkel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld of je de pop-up om je in te schrijven voor de nieuwsbrief wegklikte.

Cookies laten ons ook toe om geanonimiseerde statistische informatie te verzamelen waarmee we de website optimaliseren. Zwerfvuil.net maakt gebruik van bepaalde diensten van derde bedrijven waaronder Google, Mailchimp en IO Technologies. Deze kunnen eveneens gebruik maken van cookies of andere technologie. Zwerfvuil.net kiest enkel voor derde partijen die duidelijke voorwaarden hanteren en respect hebben voor de Belgische en Europese privacyregels.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij uitschakelen van cookies kunnen we je geen optimale werking van de site verzekeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zwerfvuil.net

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@zwerfvuil.net. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Zwerfvuil.net neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zwerfvuil.net.

Heb je nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, mail dan naar info@zwerfvuil.net. Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen.